Υπηρεσίες Εργατικών Θεμάτων

post
  • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας.
  • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.
  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ.
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ).
  • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων.
  • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών.
  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ).
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.