Λογιστικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

post
 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων.
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία).
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών.
 • Σύνταξη ταμειακών ροών.
 • Σύσταση ημεδαπών εταιρειών.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο.
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων.
 • Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης.
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογικής τους στήριξης